PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT (KHU ĐIỂM TRƯỜNG)
Họ và Tên: Vũ Đình Thuấn
Sinh ngày: 23/4/1975
Ngày vào Đảng: 15/7/1999
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
Trình độ quản lý: Đại học quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp
Địa chỉ mail: vudinhthuantrangliet@gmail.com
Công việc được giao:
1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của nhà trường, lãnh đạo Phó Hiệu trưởng và các tổ chuyên môn.
2. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quản lý điều hành ngân sách của trường tiểu học Tráng Liệt.
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính.
- Công tác kiểm tra và khiếu nại, tố cáo.
- Quan hệ làm việc theo yêu cầu công tác.
Họ và Tên: Vũ Đình Thuấn
Sinh ngày: 23/4/1975
Ngày vào Đảng: 15/7/1999
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
Trình độ quản lý: Đại học quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp
Địa chỉ mail: vudinhthuantrangliet@gmail.com
Công việc được giao:
1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của nhà trường, lãnh đạo Phó Hiệu trưởng và các tổ chuyên môn.
2. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quản lý điều hành ngân sách của trường tiểu học Tráng Liệt.
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính.
- Công tác kiểm tra và khiếu nại, tố cáo.
- Quan hệ làm việc theo yêu cầu công tác.
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi
Anh hoi nghi