PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:23:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:23:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
3Khách vãng lai11:22:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
4Khách vãng lai11:22:52 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai11:22:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai11:22:43 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai11:22:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
8Khách vãng lai11:21:45 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai10:51:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
10Khách vãng lai10:51:20 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
11Khách vãng lai10:51:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136174
12Khách vãng lai10:51:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136171
13Khách vãng lai10:51:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136164
14Khách vãng lai10:51:17 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136163
15Khách vãng lai10:51:16 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136148
16Khách vãng lai10:51:16 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136149
17Khách vãng lai10:51:15 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136141
18Khách vãng lai10:51:14 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136121
19Khách vãng lai10:51:14 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136130
20Khách vãng lai10:51:13 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=136120
21Khách vãng lai10:50:49 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
22Khách vãng lai10:50:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
23Khách vãng lai10:50:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
24Khách vãng lai10:50:45 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
25Khách vãng lai10:50:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
26Khách vãng lai10:50:43 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
27Khách vãng lai10:50:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
28Khách vãng lai10:50:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
29Khách vãng lai10:50:38 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
30Khách vãng lai10:50:10 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
31Khách vãng lai10:50:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
32Khách vãng lai10:49:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
33Khách vãng lai10:49:55 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
34Khách vãng lai10:49:53 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
35Khách vãng lai10:49:52 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
36Khách vãng lai10:49:51 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
37Khách vãng lai10:49:49 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6823
38Khách vãng lai10:49:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6821
39Khách vãng lai10:49:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6822
40Khách vãng lai10:49:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6820
41Khách vãng lai10:49:46 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6819
42Khách vãng lai10:49:45 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6818
43Khách vãng lai10:49:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6817
44Khách vãng lai10:49:42 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6816
45Khách vãng lai10:49:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6814
46Khách vãng lai10:49:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6815
47Khách vãng lai10:49:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
48Khách vãng lai10:49:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
49Khách vãng lai10:49:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
50Khách vãng lai10:49:32 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
51Khách vãng lai10:49:30 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
52Khách vãng lai10:49:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
53Khách vãng lai10:49:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
54Khách vãng lai10:49:26 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01072
55Khách vãng lai10:49:25 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
56Khách vãng lai10:49:24 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137183
57Khách vãng lai10:49:23 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
58Khách vãng lai10:49:22 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00072
59Khách vãng lai10:49:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
60Khách vãng lai10:49:20 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai10:49:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7493
62Khách vãng lai10:49:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
63Khách vãng lai10:49:15 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137174
64Khách vãng lai10:49:14 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137216
65Khách vãng lai10:49:11 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
66Khách vãng lai10:49:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
67Khách vãng lai10:49:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
68Khách vãng lai10:49:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137165
69Khách vãng lai10:49:06 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01073
70Khách vãng lai10:49:04 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
71Khách vãng lai10:49:03 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=317
72Khách vãng lai10:49:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
73Khách vãng lai10:49:00 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
74Khách vãng lai10:49:00 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
75Khách vãng lai10:48:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=400
76Khách vãng lai10:48:57 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
77Khách vãng lai10:48:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
78Khách vãng lai10:48:55 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=403
79Khách vãng lai10:48:54 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
80Khách vãng lai10:48:53 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
81Khách vãng lai10:48:52 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
82Khách vãng lai10:48:51 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
83Khách vãng lai10:48:45 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00424
84Khách vãng lai10:48:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137213
85Khách vãng lai10:48:43 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00425
86Khách vãng lai10:48:42 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137214
87Khách vãng lai10:48:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
88Khách vãng lai10:48:40 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137215
89Khách vãng lai10:48:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00427
90Khách vãng lai10:48:38 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137216
91Khách vãng lai10:48:37 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00428
92Khách vãng lai10:48:36 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00429
93Khách vãng lai10:48:36 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137217
94Khách vãng lai10:48:35 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137218
95Khách vãng lai10:48:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00430
96Khách vãng lai10:48:32 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137219
97Khách vãng lai10:48:31 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137220
98Khách vãng lai10:48:31 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00431
99Khách vãng lai10:48:30 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00432
100Khách vãng lai10:48:29 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137221
101Khách vãng lai10:48:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00433
102Khách vãng lai10:48:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137222
103Khách vãng lai10:48:26 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00434
104Khách vãng lai10:48:24 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01514
105Khách vãng lai10:48:24 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137223
106Khách vãng lai10:48:23 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137224
107Khách vãng lai10:48:22 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01515
108Khách vãng lai10:48:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137225
109Khách vãng lai10:48:20 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01072
110Khách vãng lai10:48:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137226
111Khách vãng lai10:48:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137228
112Khách vãng lai10:48:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01073
113Khách vãng lai10:48:13 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
114Khách vãng lai10:48:12 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
115Khách vãng lai10:48:11 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
116Khách vãng lai10:48:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
117Khách vãng lai10:48:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
118Khách vãng lai10:48:06 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
119Khách vãng lai10:48:04 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
120Khách vãng lai10:48:02 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
121Khách vãng lai10:48:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
122Khách vãng lai10:47:52 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
123Khách vãng lai10:47:50 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
124Khách vãng lai10:47:49 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
125Khách vãng lai10:47:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
126Khách vãng lai10:47:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
127Khách vãng lai10:47:46 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
128Khách vãng lai10:47:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
129Khách vãng lai10:47:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
130Khách vãng lai10:47:37 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
131Khách vãng lai10:47:34 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
132Khách vãng lai10:47:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
133Khách vãng lai10:47:32 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai10:47:31 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
135Khách vãng lai10:47:30 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
136Khách vãng lai10:47:29 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
137Khách vãng lai10:47:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/video.aspx
138Khách vãng lai10:47:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
139Khách vãng lai10:47:27 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
140Khách vãng lai10:47:25 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
141Khách vãng lai10:47:24 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
142Khách vãng lai10:47:23 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
143Khách vãng lai10:47:22 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
144Khách vãng lai10:47:21 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
145Khách vãng lai10:47:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
146Khách vãng lai10:47:17 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
147Khách vãng lai10:47:16 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
148Khách vãng lai10:47:14 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
149Khách vãng lai10:47:13 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
150Khách vãng lai10:47:12 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
151Khách vãng lai10:47:10 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=406
152Khách vãng lai10:47:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=407
153Khách vãng lai10:47:08 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=408
154Khách vãng lai10:47:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=409
155Khách vãng lai10:47:05 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=411
156Khách vãng lai10:47:04 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
157Khách vãng lai10:47:03 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=414
158Khách vãng lai10:47:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
159Khách vãng lai10:47:00 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=416
160Khách vãng lai10:46:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=417
161Khách vãng lai10:46:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login.aspx
162Khách vãng lai10:46:53 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
163Khách vãng lai10:46:52 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
164Khách vãng lai10:46:50 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
165Khách vãng lai10:46:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
166Khách vãng lai10:46:46 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
167Khách vãng lai10:46:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
168Khách vãng lai10:46:42 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
169Khách vãng lai10:46:41 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
170Khách vãng lai10:41:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=317
171Khách vãng lai10:34:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
172Khách vãng lai10:16:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
173Khách vãng lai10:14:39 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01073
174Khách vãng lai10:07:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
175Khách vãng lai09:27:26 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137165
176Khách vãng lai09:12:34 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
177Khách vãng lai09:05:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
178Khách vãng lai09:04:10 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
179Khách vãng lai08:41:34 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
180Khách vãng lai08:40:47 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
181Khách vãng lai07:49:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
182Khách vãng lai07:41:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00432
183Khách vãng lai07:33:32 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
184Khách vãng lai07:04:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
185Khách vãng lai06:51:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137216
186Khách vãng lai06:48:33 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
187Khách vãng lai06:46:18 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/default.aspx
188Khách vãng lai06:33:08 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137174
189Khách vãng lai06:32:09 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
190Khách vãng lai06:25:11 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
191Khách vãng lai06:21:38 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7493
192Khách vãng lai06:19:28 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
193Khách vãng lai05:41:17 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
194Khách vãng lai04:58:26 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
195Khách vãng lai04:51:07 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
196Khách vãng lai04:33:44 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
197Khách vãng lai03:51:37 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00072
198Khách vãng lai03:44:16 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
199Khách vãng lai03:25:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
200Khách vãng lai02:42:03 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137183
201Khách vãng lai02:27:58 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
202Khách vãng lai02:22:10 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00426
203Khách vãng lai02:20:01 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
204Khách vãng lai01:40:19 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01072
205Khách vãng lai01:12:25 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Default.aspx
206Khách vãng lai01:02:54 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
207Khách vãng lai00:57:06 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
208Khách vãng lai00:44:11 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=137223
209Khách vãng lai00:29:57 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
210Khách vãng lai00:24:56 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
211Khách vãng lai00:09:48 http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
18 11 2018